فیلم آموزش سگ
محل تبلیغ شما
محل تبلیغ شما

مشاوره و طراحی اجرا پروژه های تولید آبزیان

خرید و فروش آبزیان و آکواریوم

0 امتیازی

تاریخ عضویت : 1392/09/30
تاریخ به روز رسانی: 1392/09/30

اطلاعات تماس

مشاوره و طراحی اجرا پروژه های تولید آبزیان

درمان بيمارى درماهيا ن مشكل واحتياج به تجربه مى باشد بنابراين تشخيص صحيح ودرمان
به موقع پس از آ لودگى به بيمارى مشكل ميشود
پس رعايت كردن يك سرى نكات جهت پيشگيرى ازمبتلا شدن ماهيان به بيمارى از اهميت
بسيارى برخوردار است. ازعوامل موثردربروزبيمارى درماهيان آ كواريومى تغييرات در
شرائط زندگى ماهى ميبا شد كه اين تغييرات باعث واردآ مدن استرس به ماهى ميشود و
استرس خود زمينه سازشيوع انواع بيماريها ا ست
استرس چيست : شرائطى كه حيات جاندا ر را مستقيماً تهديد نكرده ولى به تغذيه ،
رشد ، توليد مثل وبه سايراعما ل طبيعى جاندا ر آ سيب برسا ند را ،  به عنوان ا سترس
مى گويند وعواملى كه باعث استرس مى شوند را همگى به عنوا ن عوا مل ا سترس زا
ناميده ميشوند
عوامل استرس زا درمحيط آ كواريوم چه چيزهائى هستند؟
1- نگهدارى تراكم زيا د جمعيت ماهى درآ كواريوم كه باعث كاهش ا كسيژن محلول آ ب ،
تغييرات فاكتورهاى فيزيكى وشيميا ئى آ ب مثل ph وسختى ، توزيع نا عا دلا نه غذا ،
آلود گى سريعترآ ب بدليل اُ فت ظرفيت فيلتراسيون آ كواريوم ومتعاقب آ ن افزايش غلظت
تركيبات سمى ودر نتيجه ماهيان تنبل وبى اشتها مى شوند وحسا سيت به عفونتها به شد ت
افزايش مى يابد ، عدم كنترل صحيح بيمارى در آ كواريوم و...........
براى ميزان نگهدارى جمعيت ماهيا ن زينتى در يك آ كواريوم موارد زير
توصيه ميگردد :
درآ كواريوم آ ب شيرين به ازاء هر 10 ليتر آ ب ، 3 سانتى متر طول ماهى در نظر گرفته
مى شود ( مثلاً 3 قطعه ماهى 5 سانتى مترى در حدود 50 ليتر آ ب نگهدارى مى شود )
در آ كواريوم آ ب شور به ازاء هر 30 ليترآ ب ، 3 سانتى متر طول ماهى در نظر گرفته
ميشود
در بركه ها واستخرها براى نگهدارى ماهى كوى به ازاء هرمترمربع مساحت استخر 15
سانتى متر طول ماهى در نظر گرفته ميشود
برخى از آ كواريوميستها اُ لگوى نيم سانتى متر طول براى ماهى گلد ن فيش براى هر 5
ليتر آ ب توصيه مى كنند
البته شرائط ذكر شده براى حا لتى است كه سيستم فيلترا سيون                                
وهوادهى آ كواريوم در شرائط ايده آ ل باشد
درضمن نكات اشاره شده براى تراكم آ كواريومهاى نمايشى وخانگى
مى باشد وراجع به ترا كم تانكهاى تكثير و پرورش درآينده صحبت
خواهد شد
البته مطمئناً شرائط ذكر شده براى نگهدارى ماهيان آكواريومى ، فرمول مطلقى نمى باشد
وقطعاً نظرا ت متفاوتى در اين مورد وجود دارد كه قابل بحث وتا مل است
خوا هشمنديم نظرات وتجربيات خود را با ما در ميان بگذاريد

نظرات کاربران

تعداد کل: 1  -  فعال: 0  -  غیر فعال: 1