مشاوره و طراحی اجرا پروژه های تولید آبزیان

خرید و فروش آبزیان و آکواریوم

0 امتیازی

تاریخ عضویت : 1392/09/30
تاریخ به روز رسانی: 1398/02/31

اطلاعات تماس

مشاوره و طراحی اجرا پروژه های تولید آبزیان

درمان بيمارى درماهيا ن مشكل واحتياج به تجربه مى باشد بنابراين تشخيص صحيح ودرمان به موقع پس از آ لودگى به بيمارى مشكل ميشود پس رعايت كردن يك سرى نكات جهت پيشگيرى ازمبتلا شدن ماهيان به بيمارى از اهميت
بسيارى برخوردار است. ازعوامل موثردربروزبيمارى درماهيان آ كواريومى تغييرات در شرائط زندگى ماهى ميبا شد كه اين تغييرات باعث واردآ مدن استرس به ماهى ميشود واسترس خود زمينه سازشيوع انواع بيماريها ا ست
استرس چيست : شرائطى كه حيات جاندا ر را مستقيماً تهديد نكرده ولى به تغذيه ،رشد ، توليد مثل وبه سايراعما ل طبيعى جاندا ر آ سيب برسا ند را ،  به عنوان ا سترس مى گويند وعواملى كه باعث استرس مى شوند را همگى به عنوا ن عوا مل ا سترس زا
ناميده ميشوند
عوامل استرس زا درمحيط آ كواريوم چه چيزهائى هستند؟ د1- نگهدارى تراكم زيا د جمعيت ماهى درآ كواريوم كه باعث كاهش ا كسيژن محلول آ ب ، تغييرات فاكتورهاى فيزيكى وشيميا ئى آ ب مثل ph وسختى ، توزيع نا عا دلا نه غذا ،آلود گى سريعترآ ب بدليل اُفت ظرفيت فيلتراسيون آ كواريوم ومتعاقب آ ن افزايش غلظت تركيبات سمى ودر نتيجه ماهيان تنبل وبى اشتها مى شوند وحساسيت به عفونتها به شدت افزايش مى يابد ، عدم كنترل صحيح بيمارى در آ كواريوم و........... براى ميزان نگهدارى جمعيت ماهيا ن زينتى در يك آ كواريوم موارد زير
توصيه ميگردد :درآ كواريوم آ ب شيرين به ازاء هر 10 ليتر آ ب ، 3 سانتى متر طول ماهى در نظر گرفتهمى شود ( مثلاً 3 قطعه ماهى 5 سانتى مترى در حدود 50 ليتر آ ب نگهدارى مى شود ) در آ كواريوم آ ب شور به ازاء هر 30 ليترآ ب ، 3 سانتى متر طول ماهى در نظر گرفتهميشود در بركه ها واستخرها براى نگهدارى ماهى كوى به ازاء هرمترمربع مساحت استخر 15سانتى متر طول ماهى در نظر گرفته ميشود برخى از آ كواريوميستها اُ لگوى نيم سانتى متر طول براى ماهى گلد ن فيش براى هر 5
ليتر آ ب توصيه مى كنند البته شرائط ذكر شده براى حا لتى است كه سيستم فيلترا سيون وهوادهى آ كواريوم در شرائط ايده آ ل باشد درضمن نكات اشاره شده براى تراكم آ كواريومهاى نمايشى وخانگىمى باشد وراجع به ترا كم تانكهاى تكثير و پرورش درآينده صحبت
خواهد شد
البته مطمئناً شرائط ذكر شده براى نگهدارى ماهيان آكواريومى ، فرمول مطلقى نمى باشد وقطعاً نظرا ت متفاوتى در اين مورد وجود دارد كه قابل بحث وتا مل است خواهشمنديم نظرات وتجربيات خود را با ما در ميان بگذاريد

مشاوره و طراحی اجرا پروژه های تولید آبزیان

نظرات کاربران

تعداد کل: 1  -  فعال: 0  -  غیر فعال: 1

کارتابل مدیریت پتیران

ثبت آگهی خروج