نگاهی جامع بر تغذیه و تاریخچه سگ نژاد آکیتا

نگاهی جامع بر تغذیه و تاریخچه سگ نژاد آکیتا

اکیتا دارای یک تاریخ جالب است، سفری که این سگ تحمل کرد یکی از سخت ترین سفرها بود و او را به یکی از قابل احترام ترین نژادها در جهان تبدیل کرد.
ما به این سگ به عنوان نمادی از قدرت، استقامت و قدرت نگاه می کنیم . 

مروری جامع بر تاریخچه سگ نژاد آلابای

مروری جامع بر تاریخچه سگ نژاد آلابای

سگ گله آسیای مرکزی با نام های سگ گله آسیای میانه ، سگ ترکمن ، سگ آلابای ایرانی ، سگ آفچای کار آسیای مرکزی ، سگ گله مازندرانی ، سگ تایبادی و سگ کوچی یا (alabai-centeral asian shepherd-med asian )در دنیا شهرت دارد.