معرفی نژاد سگ پامرانین

معرفی نژاد سگ پامرانین

پامرانین یکی از محبوب ترین سگ های خانگی / آپارتمانی در ایران. پیشینه پامرانین به سگهای بزرگتر اسپیتز، به ویژه اسپیتز آلمان، برمیگردد

معرفی نژاد سگ آکیتا

معرفی نژاد سگ آکیتا

آکیتا سگ با هیبت و عضلانی با سرهای بزرگ مثلثی است. آنها یک پوزه کوتاه و گوش نوک تیز دارند.

معرفی نژاد سگ آلابای

معرفی نژاد سگ آلابای

آلابای یا سگ چوپان آسیای مرکزی یک سگ چند منظوره، بومی روسیه و جمهوری های شوروی سابق آسیای مرکزی است.

معرفی نژاد سگ لابرادور رتریور

معرفی نژاد سگ لابرادور رتریور

سگ لابرادور رتریور یکی از نژاد های پر طرفدار درآمریکا است. سایزشان متوسط تا بزرگ، بدن محکم و ورزیده ای دارند. آشنایی با سگ لابرادور در ادامه